Pracodawcy coraz częściej zapewniają pracownikom dodatkową opiekę zdrowotną, co jest cenione ze względu na szybki dostęp do lekarzy specjalistów i inne udogodnienia. O aktywności PZU w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych mówi Wojciech Kropiewnicki, dyrektor generalny sprzedaży korporacyjnej PZU Życie SA.

Jakie miejsce na rynku ubezpieczeń zdrowotnych zajmuje PZU?
W obszarze zdrowia mamy bogate doświadczenie. Już od 15 lat oferujemy produkty zdrowotne. Był to program pilotażowy. Uruchomiliśmy go w kilku miastach. Sprawdził się i zaczęliśmy sprzedawać ubezpieczenia zdrowotne w całym kraju. Prawdziwy przełom w rozwoju tego segmentu nastąpił jednak wówczas, gdy została powołana spółka PZU Zdrowie, która odpowiada za obszar zdrowia. Słupki sprzedażowe zaczęły szybko rosnąć, a liczba klientów korzystających z naszych usług systematycznie rośnie. Ubezpieczenia zdrowotne zostały włączone do strategii rozwoju PZU. Są jednym z jej trzech filarów.

Jak duża jest obecnie sieć placówek PZU Zdrowie?
PZU działa nie tylko za pośrednictwem własnych placówek, lecz także partnerskich. Utworzyliśmy największą na rynku ich sieć, która obejmuje cały kraj. Pomocy medycznej udziela naszym klientom personel medyczny ponad 1700 placówek w ponad 500 miastach. Ponieważ klientów przybywa, sieć jest nieustannie rozbudowywana. Warto podkreślić, że naszych klientów nie obowiązuje rejonizacja.

Jakie udogodnienia oprócz łatwego dostępu do lekarzy specjalistów proponuje klientom PZU Życie?
Uzupełnieniem naszej oferty są ubezpieczenia lekowe. Można z nich korzystać w każdej aptece w kraju. W ponad 5,5 tys. aptek, które z nami współpracują, dofinansowanie leku odbywa się już w chwili jego zakupu. Nasza oferta to pionierskie rozwiązanie na polskim rynku. Diagnoza lekarska, recepta, a następnie możliwość realizacji przepisanego leku – cały proces leczenia możemy objąć ochroną ubezpieczeniową. Tak więc nie tylko sprzedajemy ubezpieczenia, ale także zapewniamy klientom komfort korzystania z nich. Naszą ambicją jest być liderem prywatnego rynku zdrowotnego. Dopełnieniem oferty jest nasza nowa propozycja ubezpieczenia szpitalnego.

Czytaj cały artykuł: www.wprost.pl

Podczas I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP, który odbył się w dniach 29-30 września br. pod hasłem „Zdrowy obywatel, zdrowa Polska”, polscy przedsiębiorcy oraz eksperci z dziedziny medycyny, ochrony zdrowia, prawa, ekonomii i HR (human resources) dyskutowali o kierunkach rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce.

W obliczu zmian demograficznych, starzenia się społeczeństwa i potrzeby utrzymywania pracowników jak najdłużej w stanie zdrowia polscy pracodawcy coraz chętniej inwestują w ubezpieczenia zdrowotne, w tym lekowe, dla pracowników. Inwestowanie w zdrowie pracownika przekłada się realnie na korzyści dla przedsiębiorstwa, zarówno wizerunkowe, jak i finansowe – firma zyskuje zdrowego, efektywnie pracującego, zaangażowanego pracownika.

Podczas panelu dyskusyjnego „Dodatkowa refundacja leków w programach zdrowotnych pracodawców” eksperci argumentowali, jak ważne jest inwestowanie w zdrowie pracowników i budowanie programów zdrowotnych uwzględniających ich realne potrzeby i problemy. Pakiety zdrowotne dla pracowników zawierają przede wszystkim dostęp do opieki medycznej, ubezpieczenia grupowe, dofinansowanie do kart sportowych czy akcje profilaktyczne. Co jednak w przypadku, gdy pracownik zachoruje?

Nowoczesnym rozwiązaniem zapewniającym dodatkową refundację leków dla pracowników jest ubezpieczenie lekowe. Umożliwia pracownikowi uzyskanie dofinansowania do kosztów zakupu leków, zmniejszając jego odpłatność za leki na receptę – zarówno refundowane przez NFZ, jak i nierefundowane. Ubezpieczenie lekowe może zapewniać również dostęp do często bardzo drogich, innowacyjnych terapii lekowych, które gwarantują pracownikowi lepsze efekty terapeutyczne. Ubezpieczenia lekowe są dostępne w ofertach kilku towarzystw ubezpieczeniowych.

By efektywnie przekładać się na korzyści dla firmy, inwestycje pracodawcy w zdrowie pracowników powinny kompleksowo odpowiadać na potrzeby pracowników. Kluczowe dla skuteczności programów ochrony zdrowia pracowników jest uwzględnianie wszystkich sfer dbałości o zdrowie: profilaktyki, dostępu do świadczeń medycznych, edukacji zdrowotnej oraz dofinansowania do zakupu leków.


cudzyslowjakub-szulc
Jakub Szulc 
ekspert ochrony zdrowia, EY Polska

Wydatki ponoszone na zdrowie są pokrywane przez NFZ bądź z prywatnych kieszeni Polaków, natomiast koszty chorób dotyczą całej gospodarki – zaliczają się tu utracone korzyści przedsiębiorstw z tytułu niezdolności pracowników do pracy, zmniejszona dynamika wzrostu PKB. Dlatego tak ważne jest postrzeganie wydatków na zdrowie nie tylko jako kosztu, ale jako inwestycji, która realnie przekłada się na zmniejszenie strat związanych z chorobami pracowników.

cudzyslowAlekaleksandra-lesnianskasandra Leśniańska
praktyk corporate wellness,
Grupa Be Well

Pracodawcy, inwestując w zdrowie pracowników, dążą do tego, by w pełni wykorzystywać potencjał pracowników a w razie ich choroby, skracać czas absencji a tym samym ponoszone przez firmę koszty poprzez dostarczenie opieki medycznej. Inwestycja w abonamenty medyczne ułatwia dostęp do lekarza, ale rozwiązuje tylko część problemu i nie gwarantuje szybkiego powrotu pracownika do zdrowia. Dopiero dobrze dobrane i szybko podjęte leczenie oraz dostęp do odpowiednich leków gwarantuje pracownikowi szybki powrót do pełnej efektywności. 

23-24 września miała miejsce II edycja Kongresu Farmacja 21. Farmaceuci w ochronie zdrowia. Konferencja zgromadziła przedstawicieli środowiska farmaceutycznego, samorządów aptekarskich, ministerstwa zdrowia, jednostek nadzorujących oraz naukowych. Poruszano tematy ważne dla polskich farmaceutów, m.in. rozwój naukowy farmaceutów, opieka farmaceutyczna, regulacje prawne wykonywania zawodu, zmiany na rynku leków w Polsce. Nie zabrakło rozmów o umocnieniu roli farmaceuty w systemie ochrony zdrowia w obliczu zmian systemowych.

Postulaty farmaceutów

Wśród wystąpień reprezentantów środowisk farmaceutycznych dominowały te dotyczące regulacji prawnych wykonywania zawodu farmaceuty, stworzenia ustawy o zawodzie a także uwzględnienia farmaceutów w systemie ochrony zdrowia jako partnerów dla lekarzy, wspierających ich w opiece nad pacjentem. Wykorzystanie możliwości i wiedzy farmaceutów pozwoliłoby odciążyć lekarzy POZ oraz zapewnić pacjentom dostęp do fachowych porad zdrowotnych. Również kwestia kształcenia ustawicznego, szkolenia specjalizacyjnego farmaceutów wzbudziła dyskusję uczestników konferencji. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej, domagała się uwzględnienia potencjału farmaceutów w systemie ochrony zdrowia. Zwróciła również uwagę na marginalizowanie zawodu farmaceuty i brak zewnętrznego systemu motywacji, który wyróżniłby farmaceutów posiadających specjalizację.

_dsc2715

Stanowisko ministerstwa

W planach ministerstwa, reprezentowanego przez Podsekretarza Stanu Krzysztofa Łandę, znalazła się m.in. koncepcja apteki jako placówki opieki zdrowotnej – wprowadzenia opieki farmaceutycznej przypisanej do farmaceuty a nie do apteki, co umożliwiłoby konkurencję pomiędzy aptekami. Nie padły jednak żadne konkretne propozycje finansowania opieki farmaceutycznej, jedynie deklaracja, że postulaty farmaceutów oraz kondycja finansowa aptek będą brane pod uwagę – szczególnie z uwagi na równoległy projekt ograniczenia asortymentu aptek poprzez wycofanie produktów niezwiązanych ze zdrowiem pacjenta, tj. kosmetyki. W obrocie pozaaptecznym mają natomiast pozostać małe opakowania leków do stosowania doraźnego, np. leki przeciwbiegunkowe a niektóre leki zostaną całkowicie wycofane ze sprzedaży pozaaptecznej. Poruszono również temat konieczności zmian w reagowaniu na reklamy leków niezgodne z aktualną wiedzą medyczną – sankcje będą bardziej dotkliwe i egzekwowane natychmiast.

_dsc2709

Zmiany systemu ochrony zdrowia

Kongres Farmacja 21. Farmaceuci w ochronie zdrowia był również okazją do dyskusji nt. wzrostu znaczenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych i lekowych w kontekście zmieniającego się systemu ochrony zdrowia. Podczas wystąpienia „Planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia i ich wpływ na rozwój ubezpieczeń lekowych” dr Jerzy Gryglewicz, ekspert systemów ochrony zdrowia, wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie przedstawił prognozy zmian systemowych i ich możliwe skutki dla farmaceutów. W proponowanej przez ministra zdrowia koncepcji Narodowej Strategii Zdrowia, która ma obowiązywać od 2017 r., planowane są zmiany systemowe w organizacji i finansowaniu opieki zdrowotnej w Polsce. Likwidacja NFZ i utworzenie Wojewódzkich Urzędów Zdrowia a także powrót do budżetowego systemu finansowania na poziomie regionalnym to tylko niektóre planowane zmiany. Wprowadzenie opieki koordynowanej przez zespoły podstawowej opieki zdrowotnej znacznie ograniczy dostęp do lekarzy specjalistów. Może to również spowodować wzrost zainteresowania pacjentów rozwiązaniami zapewniającymi dostęp do specjalistycznego leczenia oraz do leków refundowanych, tj. ubezpieczeniami zdrowotnymi i ubezpieczeniami lekowymi, które oferują dodatkową refundację do zakupu leków, zmniejszając tym samym odpłatność pacjenta za leki. Korzystają na tym wszyscy – pacjenci, pacjenci, system ochrony zdrowia, gospodarka i państwo.

_dsc2705

I Kongres Zdrowia Pracodawców RP organizowany pod hasłem „Zdrowy Obywatel, Zdrowa Polska” to odpowiedź na rosnącą potrzebę zapoczątkowania publicznej debaty dotyczącej kondycji zdrowotnej Polaków i zdrowia publicznego oraz ich wpływu na polską gospodarkę. Intencją organizatorów - Pracodawców RP - jest zaangażowanie ekspertów, przedstawicieli administracji oraz pracodawców w celu stworzenia spójnych rekomendacji usprawniających polską służbę zdrowia. 

Kongres będzie okazją do poruszenia tematu zdrowia Polaków widzianego z różnych perspektyw - finansów publicznych, gospodarki, systemu ochrony zdrowia. Przedstawiciele tych sektorów będą dążyć do wypracowania wspólnej wizji współpracy zmierzającej do poprawy jakości leczenia, zwiększenia inwestycji w zdrowie przy zachowaniu dyscypliny budżetowej.  

 

Zapraszamy do udziału w debacie dotyczącej dodatkowej prywatnej refundacji leków 

29.09.2016 r.  
11.15-12.45 Dodatkowa refundacja leków w programach zdrowotnych pracodawców

I Kongres Zdrowia Pracodawców RP

29-30 września 2016 r.
HOTEL SHERATON 
Warszawa

Szczegółowe informacje o Kongresie dostępne są na stroniekongreszdrowia.pl 

 

Zapraszamy do udziału w Kongresie Farmacja 21

Kongres Farmacja 21. Farmaceuci w ochronie zdrowia jest organizowany z myślą o przedstawicielach środowiska farmaceutycznego - studentach farmacji, samorządach aptekarskich, stowarzyszeniach działających w obszarze farmacji, przedstawicielach Ministerstwa Zdrowia, GIF, URPL, ale przede wszystkim z myślą o farmaceutach. Kongres jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i stwarza możliwość dyskusji o kierunkach rozwoju zawodu farmaceuty. 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w panelu dotyczącym rozwoju ubezpieczeń lekowych

23.09.2016 r.
Sesja III
14:55 - 15:15 Planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia i ich wpływ na rozwój ubezpieczeń lekowych
dr Jerzy Gryglewicz

Kongres Farmacja 21
23-24 września 2016 r.
Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich
Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące Kongresu są dostępne na stronie farmacja21.pl