1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym w serwisie LinkedIn jest epruf spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, przy ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 319410, NIP 947-19-58-279.
 2. Możesz skontaktować się z epruf s.a.:
  a. listownie na adres: epruf s.a., ul. Zbąszyńska 3, 91-324 Łódź
  b. telefonicznie: 42 200 75 68
 3. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się e-mailowo: iod@epruf.pl
 4. Twoje dane osobowe podane w formularzu przetwarzamy w celu skontaktowania się z Tobą w związku z wypełnionym przez Ciebie formularzem kontaktowym na serwisie LinkedIn. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej zwane „Rozporządzeniem”). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest kontakt w odpowiedzi na Twój a prośbę o kontakt wyrażone przez wypełnienie formularza kontaktowego.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoją prośbę o kontakt wyrażoną poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.
 6. Twoje zgłoszenie trafi do naszego pracownika, który skontaktuje się z Tobą. Odbiorcami danych zawartych w formularzu poza LinkedIn Ireland Unlimited Company LinkedIn Ireland lub LinkedIn Corporation będą podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez epruf s.a., oraz inne podmioty świadczące na rzecz epruf s.a. usługi związane z jego bieżącą działalnością.
 7. Dane będą przetwarzane przez nas przez czas potrzebny na podjęcie kontaktu, prowadzenie rozmów zmierzających do współpracy do momentu zakończenia całości rozmów o współpracy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
 8. Masz prawo, w zakresie określonym przez przepisy Rozporządzenia, żądania do dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.
 9. Dane nie będą przekazywane przez epruf do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.
 10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz zwrócić się do nas z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Ponieważ formularz wypełniasz na portalu LinkedIn, to LinkedIn Ireland Unlimited Company LinkedIn Ireland lub LinkedIn Corporation jest również administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie przy wykorzystaniu tego formularza, zgodnie z polityką prywatności LinkedIn.