Zmiana Regulaminu epruf

Informujemy, że z dniem 25.05.2018 r. epruf s.a. wprowadza zmiany do Regulaminu bezgotówkowej obsługi Ubezpieczeń Lekowych w ramach Systemu epruf oraz Regulaminu funkcjonowania Systemu epruf.

Potrzeba wprowadzenia zmian wynika w szczególności ze zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") oraz obowiązku dostosowania zapisów Regulaminu do niniejszego Rozporządzenia.

Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od dnia 25.05.2018 r.

Opis wprowadzanych zmian

• Zmiany w regulaminach dotyczące ochrony danych osobowych wynikają z obowiązku dostosowania zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Wprowadzono § 8. Dane osobowe, który precyzuje zasady przetwarzania przez epruf danych osobowych podanych przez Uczestnika.

• Zmiany w regulaminach dotyczące współpracy z epruf s.a. dokonano zmiany § 7 w zakresie podmiotu odpowiedzialnego za rozpatrywanie reklamacji w przypadku wadliwego działania identyfikatora ubezpieczonego lub Karty epruf.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy i mają na celu poprawę przejrzystości Regulaminów oraz ujednolicenie zapisów.

Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod linkiem:

Regulamin bezgotówkowej obsługi Ubezpieczeń Lekowych w ramach Systemu epruf
Regulamin funkcjonowania Systemu epruf

Zgodnie z § 2 ust. 2 umowy o współpracy zawartej pomiędzy epruf a Uczestnikiem oraz na zasadach opisanych w § 8 ust. 2 Regulaminu Uczestnik może w terminie 14 dni od poinformowania go przez epruf wypowiedzieć umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli nie akceptuje wprowadzanych zmian. Niezłożenie przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy oznaczać będzie akceptację nowego Regulaminu.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z zakresem wprowadzanych zmian zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem
800 13 77 83 (w dni robocze od 8:00 do 16:00).