W związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych "RODO"), epruf Spółka Akcyjna informuje, że:

 1. epruf Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi adres: ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź, (tel.: 42 200 75 68, email:
  kontakt@epruf.pl jest Administratorem danych osobowych osób działających w imieniu PKO BP BM oraz
  pracowników PKO BP BM podanych w związku z podpisaniem i wykonywaniem Umowy.
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z
  którym można się skontaktować pod adresem e-mail: IOD@epruf.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe osób działających w imieniu PKO BP BM oraz pracowników
  PKO BP BM podanych w związku z podpisaniem i wykonywaniem Umowy. Podstawą prawną przetwarzania
  danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – kontakt w
  sprawie wykonania Umowy oraz obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń. Podanie danych
  osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podpisania Umowy.
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe osób reprezentujących PKO BP BM: imię i
  nazwisko, numer (numery) telefonu służbowego, adres służbowej poczty elektronicznej (e-mail). Dane
  osobowe zostały udostępnione przez PKO BP BM i przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej
  zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia
  wzajemnych roszczeń.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne
  stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością
  Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy
  zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych
  zapewniających ochronę danych.
 6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje
  prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może
  zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu
  przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.